top of page

Království sluníčka

Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 je školou s výtvarným zaměřením. Prostřednictvím výtvarné činnosti rozvíjíme fantazii, kreativitu, estetiku a vkus dítěte. Naším posláním je rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům. Cílem je podporovat tělesný a duševní rozvoj dítěte, umožnit dětem přirozeně rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků. Školní vzdělávací program je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání tak, aby odpovídal základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

ŠVP pod názvem „Království sluníčka“ se opírá o poznatky dětí, týkající se přírody, ročních období a všeho, co během školního roku život přináší.

„Položit zákly kladných vlastností člověka, protože člověk se má formovat v tom nejútlejším věku a čím jiným, nežli hrou, která v dospělosti nese název život“.

Náš ŠVP byl sestavován tak, aby jeho plnění mohlo být základem pro projekty v dalších letech. Podstatou projektu „Království sluníčka“ je, vytvářet takovou atmosféru v MŠ, aby se děti od 3 – 7 let učily správnému postoji k životu – znaly sebe a své potřeby, našly si kamarády a správně se k sobě chovaly, našly vztah k živé přírodě, chránily ji a věděly o ní (přiměřeně k věku) vše, co k životu patří. Učitelky vedou děti k tomu, že nejen rozumem, ale i citem je nutno se v každodenním počínání řídit. Převládá citové působení, které se prolíná do hudebních, výtvarných a hravých činností. Jednotlivé TB (tematické bloky) se vzájemně prolínají, protože nelze jeden cíl oddělovat od druhého!

kytka2.png
slunicko.png
bottom of page